குறள்கள்

தயவுசெய்து கீழ் காணும் விண்ணப்ப படிவத்தையும் அதனுடன் சேர்த்து நீங்கள்/உங்களது பிள்ளைகள் படிக்கவேண்டிய திருக்குறள்கள், தொல்காப்பியம் மற்றும் ஆத்திசூடி ஆகியன உங்கள் கணனியில் தரவிறக்கம் செய்யக்கூடிய விதத்தில் இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளன அதனை நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து உபயோகப்படுத்தவும்.

விண்ணப்பப் படிவம் | Application Form
திருக்குறள்கள் | Thirukkuralkal
தொல்காப்பியம் | Tholkaapiyam
ஆத்திசூடி(கர வருக்கம்) | Aathiesoodie