தொடர்புகொள்ள

இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் தொடர்புகள் ‘கற்க கசடற’ போட்டி நிகழ்விற்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்படும் அதேபோல தரப்பட்டிருக்கும் முகவரி விண்ணப்ப படிவங்களை அனுப்புவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்.

For further information regarding the application procedure, please
contact TYO using the following details:

Email: katkakasadara@tyouk.org
Mob:
07427261785
07988482405
07988467277

www.tyouk.org